12 آلومینیوم تصعید گرد دایره سفید سفید انتقال حرارت چاپ دور فلزی علامت خالی

Aluminium Sheet Supplier