0 6-6 میلی متر آسیاب دایره صفحه آلومینیومی 1050 برای ظروف آشپزی و ظروف غذاخوری

Aluminium Sheet Supplier